SPOLCHEMIE GROUP trvale zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást svých podnikatelských aktivit. Dlouhou tradici a velký význam má také systém prevence závažné havárie především s ohledem na umístění v blízkosti centra Ústí nad Labem.

Certifikáty OHSAS 18001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Hlavním cílem tohoto systému je odstranit nebo alespoň minimalizovat všechna rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Systém BOZP je nastaven tak, aby případná rizika včas identifikoval, vyhodnotil a následně také implementoval nezbytná preventivní a nápravná opatření.

Pravidelně provádíme analýzy významných rizik, následně je porovnáváme s našimi cíly a s legislativními požadavky a přijímáme nezbytná technická, organizační či investiční opatření, kontrolujeme jejich účinnost a dosažení požadovaných hodnot.

V oblasti péče o zdraví zaměstnanců zajišťujeme odpovídající zázemí pracoviště a kvalitní lékařskou péči, ale také provádíme pravidelné monitorování a kontroly rizikových faktorů na vybraných pracovištích. Při zjištění odchylek od hygienických limitů ukládáme opatření k nápravě, abychom zlepšili parametry pracovního prostředí. Plnění těchto opatření je samozřejmě důsledně kontrolováno.

Základní rámec pro systém BOZP tvoří Politika BOZP .

Prevence závažné havárie (PZH)

Cíle a zásady PZH odpovídají charakteru naší výroby a dalších našich aktivit.

V souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, jsme identifikovali a zdokumentovali případná rizika a nebezpečí a následně pak provedli jejich analýzu a hodnocení. Součástí tohoto procesu bylo zařazení naší společností Spolek a Epispol, a.s. do skupiny B. Na základě tohoto zařazení jsme zpracovali Bezpečnostní zprávu, Vnitřní havarijní plán, dále byla stanovena Zóna havarijního plánování a vytvořena další bezpečnostní dokumentace. Aktualizovaná verze Bezpečnostní zprávy byla Krajským úřadem Ústeckého kraje schválena v říjnu 2009.

Máme stanovenu celou řadu bezpečnostních opatření, které jsou připraveny pro použití v praxi a zajistí včasnou informovanost a ochranu pracovníků nejen v areálu, ale také obyvatel města a ochranu životního prostředí i majetku firmy. Tato opatření jsou pravidelně prověřována v rámci protihavarijního a protipožárního výcviku a také pomocí systému interních auditů a kontrol, pravidelnými kontrolami státní správy atd.

Základní rámec pro systém PZH tvoří Politika PZH .