SPOLCHEMIE GROUP trvale usiluje o minimalizaci negativního dopadu výrobních činností a poskytovaných služeb na životní prostředí. Tento přístup pramení z vědomí odpovědnosti vůči okolí, a to především vůči obyvatelům města Ústí nad Labem, ale i z pocitu odpovědnosti za zachování kvalitního životního prostředí pro budoucí generace.

Vědomí důležitosti ochrany životního prostředí je ve SPOLCHEMIE GROUP reprezentováno zavedením a certifikováním systému řízení dle normy ISO 14001 (Certifikáty ISO 14001).

Postoj SPOLCHEMIE GROUP k ochraně životního prostředí je definován Environmentální politikou. Pro naplnění environmentální politiky byly stanoveny environmentální cíle, z nichž nejvýznamnějšími jsou konverze amalgámové elektrolýzy na membránovou technologii, redukce emisí chlorovaných organických látek rekonstrukcí chlorového bloku a eliminace pachové zátěže z výrobního areálu na Střekově.

Za zásadní aktivity našeho působení v oblasti ochrany životního prostředí považujeme:

TECHNICKÁ OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • provoz tří biologických čistíren průmyslových odpadních vod
 • odstraňování rtuti z odpadních vod z výroby louhů
 • odstraňování starých ekologických zátěží, které na životním prostředí vznikly výrobní činností v minulosti
 • provoz asanačních zařízení k odstraňování emisí do ovzduší
 • kontinuální monitoring emisí do ovzduší u významných výrobních zařízení
 • nově: realizace opatření ke snížení zátěží okolí pachovými látkami
 • neustále usilujeme o minimalizaci produkce odpadů, přičemž klademe důraz na recyklaci, třídění a následné zhodnocení

Dalšími našimi nástroji ochrany životního prostředí jsou:

ROZVOJOVÝ PROGRAM

 • zaměřuje se na produkci výrobků šetrných k životnímu prostředí
 • postupně zavádíme nejlepších dostupné technologie a odstavujeme zastaralé výroby

PREVENCE

 • předcházíme vzniku příčin poškození životního prostředí, které souvisejí s intenzivní průmyslovou výrobou
 • na základě hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí identifikujeme možnosti dalšího snižování emisí

RESPONSIBLE CARE – Odpovědné podnikání v chemii

Principy RC jsou postupně zaváděny i v rámci ostatních společností SPOLCHEMIE GROUP s výrobním a technicko-servisním zaměřením. V roce 2013 získala právo používat logo RC společnost EPISPOL, a.s. a v září 2014 právo užívat logo RC získala  společnosti CHS Epi, a.s.  

Dokumenty:

Hodnocení dopadů SG na ŽP - 2017

Výkaz Indikátorů RC 2017 - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Výkaz Indikátorů RC 2017 - EPISPOL, a.s.
Výkaz Indikátorů RC 2017 - CHS Epi, a.s.

Samohodnocení plnění programu RC ve společnosti EPISPOL,a.s. 
Samohodnocení plnění programu RC ve společnosti CHS Epi, a.s.
Samohodnocení plnění programu RC ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 


Certifikát Responsible Care - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Certifikát Responsible Care - EPISPOL, a.s.
Certifikát Responsible Care - CHS Epi, a.s.