POLITIKA JAKOSTI

 • Udržovat a rozvíjet systém řízení kvality.
 • Plnit požadavky právních požadavků a především pak zákazníků a dalších zainteresovaných stran.
 • Na základě podmětů si stanovit cíle a programy vedoucí k neustálému zlepšování a tyto pravidelně vyhodnocovat.
 • Vytvářet podmínky pro prohlubování znalostí, vědomostí a utváření vztahu všech zaměstnanců k jakosti výrobků. Sdělovat zásady systému managementu jakosti a vyžadovat jejich dodržování externími organizacemi zajišťujícími služby.
 • Veškeré činnosti jsou řízeny předepsanými postupy, které jsou v pravidelných intervalech přezkoumávány z hlediska aktuálnosti a účinnosti.
 • Provádět objektivní a nezávislou kontrolu jakosti zaručují, že je dosahováno požadovaných kritérií jakosti.
 • Na chodu systému a jeho zlepšování se podílí všichni zaměstnanci a jsou nejenom k této ale ke všem činnostem, které provádějí, řádně vycvičeni.
 • Vyvíjet nové produkty s vyšší užitnou hodnotou za použití ekologicky šetrnějších výrobních postupů.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

 • Plnit všechny relevantní požadavky dle platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a souvisejících správních rozhodnutí, jakož i požadavky dle dobrovolných dohod.
 • Na základě pravidelného hodnocení dopadů na životní prostředí plánovat a realizovat opatření k odstranění nebo omezení těchto dopadů z lokálního i globálního hlediska.
 • Systematicky kontrolovat a hodnotit účinnost systému řízení ochrany životního prostředí a zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a výsledky hodnocení využívat ke zvyšování úrovně systému.
 • Integrovat environmentální aspekty do všech rozhodovacích a výkonných procesů, především pak při přípravě a realizaci nových projektů, kdy jsou volena řešení výhodnější z hlediska celkových dopadů na životní prostředí.
 • Dále rozvíjet výrobu environmentálně šetrných produktů, jak zaváděním nejlepších dostupných technologií při postupném nahrazování morálně zastaralých výrob, tak i změnami ve výrobkovém portfoliu.
 • Odstraňovat ekologické zátěže, ke kterým došlo v minulosti, ale i předcházet vzniku příčin poškození životního prostředí, které souvisejí s intenzivní průmyslovou výrobou.
 • Vést zaměstnance k uvědomění si negativních dopadů všech realizovaných činností na životní prostředí a systematicky rozvíjet znalosti, kvalifikaci, odpovědnost a povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí, včetně reakcí v nestandardních situacích.
 • Předávat zákazníkům dostatečné informace pro bezpečné užívání chemických výrobků a na vyžádání též zneškodňovat jejich zbytky.
 • Otevřeně a vstřícně komunikovat s veřejností a zainteresovaným stranám poskytovat pravdivé informace o dopadech na životní prostředí.
 • Aktivně se podílet na vytváření obecného povědomí o environmentálních aspektech výroby, distribuce a používání chemických látek v rámci spolupráce s odbornou veřejností a oborovými sdruženími v ČR i EU.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

 • Plnit požadavky právních předpisů a dalších požadavků vztahujících se k oblasti BOZP a vydávanými vnitřními směrnicemi a předpisy stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých pracovníků v této oblasti.
 • Naplňovat zásady implementovaného systému řízení BOZP v souladu s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008, včetně zajištění potřebných finančních a lidských zdrojů pro aktivity, které jsou v oblasti BOZP prioritní.
 • Na základě soustavného a kvalifikovaného vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
 • Pravidelně kontrolovat stav a dosaženou úroveň zavedeného systému řízení BOZP, napravovat zjištěné nedostatky a výsledky kontrol využívat pro stanovování cílů a programů ke zlepšování řízení a výkonnosti systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v oblasti prevence vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování povědomí odpovědnosti za vlastní bezpečnost, k ochraně zdraví jiných osob, k ochraně majetku společnosti a ke spolupráci při zajišťování systému řízení BOZP. V této oblasti úzce spolupracovat se zástupci odborových organizací.
 • Zajišťovat školení a výcvik zaměstnanců v oblasti BOZP jako nedílnou součást systému vzdělávacích a výchovných programů.
 • Přijímat a realizovat systémová opatření s cílem minimalizovat vliv lidského faktoru na vznik incidentu.
 • Ve smluvních vztazích s dodavateli prosazovat a vyžadovat uplatnění principů, postupů a standardů používaných naší společností v oblasti BOZP.

POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

 • Zajišťovat bezpečnost jako věc veřejného zájmu, otevřeným přístupem a dialogem se zaměstnanci, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Integrovat bezpečnostní aspekty do všech rozhodovacích a výkonných procesů společnosti.
 • Preventivní bezpečnostní opatření provádět v plné shodě s platnými právními předpisy, technickými normami a vnitřními předpisy společnosti.
 • Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání a analýzu rizik vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
 • Aplikovat systémy pro monitoring nebezpečných látek a okamžitou reakci za účelem minimalizace možných dopadů případných havarijních situací.
 • Při přípravě a realizaci nových projektů uplatňovat bezpečnostní hlediska a preferovat moderní technologie, které významně snižují míru rizika závažných havárií.
 • Systematicky kontrolovat a hodnotit účinnost systému řízení prevence závažných havárií, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a výsledky hodnocení využívat ke zvyšování úrovně systému.
 • Do systému řízení prevence havárií zahrnout všechny subjekty, kterých se týkají podnikatelské aktivity firmy, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost, a spolupracovat s nimi.
 • Školením, praktickým tréninkem a výchovou společnost soustavně rozvíjet znalosti, kvalifikaci, odpovědnost a povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií.