Poslání SPOLCHEMIE GROUP

Zaměření SPOLCHEMIE GROUP vychází především ze společenské odpovědnosti a postavení jednotlivých firem na celosvětovém trhu. S ohledem na charakter uskupení, které není právnickým subjektem, jsou do strategie zahrnovány společnosti s chemicko-technologickým zaměřením kolem Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolek) včetně firem poskytujících servisní služby. Některé ze společností v rámci SPOLCHEMIE GROUP jsou se Spolkem spojeny prostřednictvím majetkové účasti a materiálových toků, popř. poskytovaných služeb.

V souvislosti s potřebami a požadavky certifikačních procesů kvality, bezpečnosti a životního prostředí soustředí SPOLCHEMIE GROUP jednotlivé společnosti jako právnické osoby ve skupině, která prostřednictvím vhodně nastavené organizační struktury s výhodou využívá možnosti sdílení řídících procesů, jakož i některých činností infrastrukturní a servisní povahy.

V rámci společenské odpovědnosti se SPOLCHEMIE GROUP koncentruje na pozitivní vnímání ze strany obyvatel regionu, v němž působí. Na tomto principu je rovněž postavena spolupráce se zástupci samospráv i státních orgánů, organizací i neziskových sdružení. SPOLCHEMIE GROUP se podílí na různých programech v sociální oblasti i v oblasti životního prostředí, podporuje řadu projektů sportovního i kulturního charakteru.

Od roku 1996, kdy se Spolek přihlásil k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care), opakovaně úspěšně obhajuje své závazky, které z něj vyplývají. Stejně tak i společnosti EPISPOL, a.s. a CHS Epi, a.s., které přijaly program v následujících letech.

Vývoj, výzkum, výroba v chemii

 Rozhodujícím předmětem činnosti jsou výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických výrobků a obchodní činnost s těmito produkty.

Subjekty SPOLCHEMIE GROUP jsou jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě. Hlavní sortiment Spolku a Epispolu tvoří základní epoxidové a alkydové pryskyřice a speciality včetně tvrdidel a rozpouštědel. Prvenství drží společnosti ve výrobě ekologicky šetrných produktů. Pro tzv. „zelené“ epoxidové pryskyřice jako první na světě získal Spolek mezinárodně uznávaný environmentální certifikát EPD. V oblasti produkce pryskyřic je strategií SPOLCHEMIE GROUP posun od základního komoditního byznysu směrem ke specialitám, a to jak k modifikovaným pryskyřicím, tak k vícesložkovým systémům. Stejná orientace panuje u polyesterů, kde je snahou soustředit se na naplnění výrobní kapacity se zaměřením na polyuretanové disperze a polyesterová adheziva. Vedle pryskyřičných specialit předpokládá SPOLCHEMIE GROUP posílení světového trhu syntetických safírů, díky jejichž kvalitě je jedním z hlavních dodavatelů.

V rámci úseku anorganiky Spolek vyrábí a dodává na trh mimo jiné hydroxid draselný a sodný, allylchlorid, chlornan sodný, epichlorhydrin, perchloretylen či kyselinu chlorovodíkovou. Cílem pro nadcházející období je především vybudování rozsáhlého trhu v souvislosti se zvýšenou produkcí hydroxidu sodného z nové membránové elektrolýzy. V závislosti na udržení jejího plynulého chodu je nadcházejícím stěžejním úkolem anorganiky stabilizace prodeje chlorových derivátů.

Vedle výrobní a obchodní činnosti se SPOLCHEMIE GROUP zaměřuje také na poskytování vývojové a výzkumné činnosti, servisních a provozně technických služeb jak v rámci vlastního uskupení, tak externích společností. Konkrétně se jedná o oblasti financí, personalistiky, informačních technologií, nákupu a infrastrukturních služeb. Zvýšení kvality prováděných úkonů a rozšíření portfolia zákazníků je hlavním cílem poskytování servisních služeb i pro nadcházející období.

Budoucnost v obchodě a rozvoji

 Převážná část výroby je umístěna přímo v centru Evropy - v Ústí nad Labem. Firmy SPOLCHEMIE GROUP disponují zkušenými, kvalifikovanými a zákaznicky orientovanými zaměstnanci, kteří se starají nejen o kvalitní produkty, ale také o nadstandardní služby zákazníkům. Rozsáhlá síť distributorů v zahraničí pečuje o menší zákazníky nebo zákazníky v odlehlejších částech světa. Díky prodejcům a distributorům dodávají společnosti produkty na čtyři světové kontinenty, do více než 40 zemí světa.

Z pohledu strategie SPOLCHEMIE GROUP je budoucnost nastavena v základních rovinách obchodu a rozvoje. Stoprocentní servis zákazníkům je prioritou byznysu. Vedle něj se společnost intenzivně zaměřuje na růst v podobě nových investičních projektů tuzemského i mezinárodního charakteru.

Na prvním místě je aktuální realizace nové membránové elektrolýzy v ústeckém výrobním areálu a na ni navazující další akce související s obnovou a modernizací chlorového bloku, především „Projekt CHS Epi – Snížení environmentálních dopadů při výrobě ECH a HCl“. Oba projekty jsou podporovány z  Evropské unie, přímo finančními prostředky Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – „Pro vodu, vzduch a přírodu“, Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik.

V rámci plánované mezinárodní expanze ve sféře investiční činnosti v navazujících oblastech je snahou SPOLCHEMIE GROUP ještě pevněji zakotvit mezi přední světové producenty chemie. 

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Všechny společnosti SPOLCHEMIE GROUP se řídí zásadami zpracování osobních údajů vypracovanými společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále Zásady), s tím že pro účely jednotlivých společností se vždy Správcem (dle definice v Zásadách) rozumí dotčená společnost SPOLCHEMIE GROUP. Plné znění Zásad, které poskytují subjektům osobních údajů základní informace ohledně zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese:

www.spolchemie.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju